Odluka o ukidanju Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada"

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Odgovorno tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za nacionalne programe Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost donosi Odluku o ukidanju Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada", Klasa: 018-08/18-03/6, Urbroj: 511-01-136-18-6 od 13. srpnja 2018. godine i raskidu Sporazuma (Klasa: 018-08/18-03/6, Urbroj: 511-01-136-18-7 od 27. srpnja 2018. godine) te Dodatka Sporazumu (Klasa: 018-08/18-03/6, Urbroj: 511-01-136-20-54 od 11. siječnja 2021. godine) o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zašittom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada" sklopljenih između Samostalnog sektora za Schengensku koordinaciju te Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije i Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Odluku možete pročitati ovdje

Pisane vijesti