Financijski okvir 2021. – 2027.

U sklopu Financijskog okvira od 2021. do 2027. godine mogu se financirati nacionalni programi, djelovanja Europske unije, tehnička pomoć na inicijativu Europske komisije i hitna pomoć.

Višegodišnji financijski okvir odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2027. godine.

Temeljni pravni akti (uredbe o uspostavljanju fondova i uredba o uvrđivanju zajedničkih odredaba) usvojeni su u srpnju 2021. godine. 

Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda i Instrument: 

Fond za azil, migracije i integraciju

Fond za unutarnju sigurnost 

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI). Uredbe Europske unije: 

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom Fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike  

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost 

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike