Pretpristupni programi

Pretpristupni programi (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance, CARDS program, PHARE program)

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je integrirani instrument pomoći u pretpristupnom razdoblju, koji je na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi od 2007. do 2013. godine. Zamijenio je program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama pristupnicama i državama potencijalnim pristupnicama za članstvo u Europskoj uniji u njihovoj uskladbi i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje fondova EU za države članice.

Program IPA sastoji se od pet komponenti od kojih je Ministarstvo unutarnjih poslova koristilo i još uvijek koristi sredstva komponente "Pomoć u tranziciji i jačanje institucija".

IPA 2013 je posljednja programska godina u kojoj Republika Hrvatska sudjeluje u svojstvu korisnika ovog instrumenta.

Ministarstvo je također koristilo sredstva iz programa CARDS i programa PHARE.

Dokumenti:

Priručnik o postupanju Jedinica za provedbu projekata unutar IPA TAIB i Prijelaznog instrumenta, v. 6.0.