Financijski okvir 2021. – 2027.

U sklopu Financijskog okvira od 2021. do 2027. godine mogu se financirati nacionalni programi, djelovanja Europske unije, tehnička pomoć na inicijativu Europske komisije i hitna pomoć.

Višegodišnji financijski okvir odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2027. godine.

Temeljni pravni akti (uredbe o uspostavljanju fondova i uredba o uvrđivanju zajedničkih odredaba) usvojeni su u srpnju 2021. godine. 

Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda i Instrument: 

Fond za azil, migracije i integraciju

Fond za unutarnju sigurnost 

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI). 

Temeljni akti za Fondove za unutarnje poslove za razdoblje 2021-2027: Uredbe o AMIF-u, BMVI-ju, ISF-u i CPR uredbaUredbe Europske unije: 

Uredba (EU) 2022/585 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni uredaba (EU) br. 514/2014 o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom Fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike  

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost 

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike Odluke Europske komisije:

Provedbena odluka Komisije od 17. svibnja 2022. o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 

Prilog Provedbenoj odluci Komisije od 17. svibnja o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 

Provedbena odluka Komisije od 16. svibnja 2022. o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica u okviru Fonda za unutarnju sigurnost

Prilog Provedbenoj odluci Komisije od 16. svibnja 2022. godine o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica u okviru Fonda za unutarnju sigurnost