IPA 2010: Twinnning light projekt „Podrška usklađivanju hrvatskog koncepta integriranog upravljanja granicom (IBM) s konceptom IBM-a Europske unije“

Slika /slike/IPA twinning/IPA 2010_IBM_1.jpg
Projektom je revidirana nacionalna Strategija integriranog upravljanja granicom u skladu s europskim IBM konceptom te Akcijski plan integriranog upravljanja granicom, izrađen na temelju revidirane nacionalne strategije.
Uspješna realizacija obaju dokumenta omogućila je daljnju pripremu Republike Hrvatske u ispunjenju kriterija za pristup schengenskom prostoru. Sveukupan cilj projekta bio je jačanje ukupnih kapaciteta tijela nadležnih za nadzor državne granice u borbi protiv prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija.
Partneri u provedbi ovog twinning light projekta bili su Uprava za granicu MUP-a RH i MUP Republike Slovenije, a u njegovoj realizaciji sudjelovale su i strane agencije uključene u kontrolu državnih granica na nacionalnoj i međuagencijskoj razini. Ovaj projekt  potvrdio je visoku razinu suradnje između slovenske i hrvatske granične policije što je i temelj njegova uspjeha.
Radi se o 90.183,60 eura vrijednom projektu koji je financirala Europska unija u okviru IPA 2010 programa.